Tilrettelagt arbeid (VTA)

Tilrettelagt arbeid er eit tilbod for deg som får uføretrygd.

Målgruppe

VTA er retta mot personar som mottek eller i nær framtid ventar å få innvilga uføretrygd etter folketrygdlova, og som har behov for tilrettelegging og oppfølging for å få utløyst si arbeidsevne.

Kva kan vi tilby?

  • Vi skal tilby arbeidsoppgåver tilpassa den enkelte si yteevne og som bidreg til å utvikle ressursar hos den tilsette gjennom kvalifisering og tilrettelagde oppgåver.
  • Vi skal vere ein trygg og god arena for vekst og utvikling.
  • Vi skal tilby rettleiing og støtte dersom tilsette har ynskje om å prøve seg ut i ordinært arbeid.

Korleis får du plass?

Vevang Produksjon har 16 plassar i VTA-tiltaket for innbyggjarar i Fjaler kommune. Det er NAV som tilviser personar til VTA. I tillegg har omliggjande kommunar høve til å kjøpe plassar.

Gå til nav.no

Illustrasjonsbilde produksjon tre og stål